Regulamin sklepu internetowego www.stylbukowska.pl obowiązujący od 03.11.2016

  1. Definicje
  2. Dane kontaktowe
  3. postanowienia ogólne
  4. Składanie potwierdzeń i zamówień
  5. Realizacja zamówień
  6. Ceny, sposoby płatności oraz opłaty za dostarczenie zamówionego towaru
  7. Miejsce i sposób składania reklamacji oraz procedura rozpatrywania
  8. Odstąpienie od umowy
  9. Dane osobowe i pliki cookies
  10. Postanowienia końcowe i załączniki

1 Definicje
Sprzedawca – STYL BUKOWSKA REGINA BUKOWSKA, 55-095 Mirków, Al. Czereśniowa 1 , Byków
NIP 911-177-63-23, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej , posługujący się dla potrzeb kontaktów z klientami adresem elektronicznym kontakt@stylbukowska.pl, skype : regina.bukowska8 i numerem telefonu +48 605420277.
Towar- będące przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego dostępne na platformie www.stylbukowska.pl , publikacje drukowane, publikacje elektroniczne , gadżety reklamowe, bransoletki, ampułki
Usługa – będące przedmiotem świadczenia usług nabywanych za pośrednictwem sklepu internetowego, dostęp do internetowej platformy edukacyjnej , kursy on-line, szkolenia, stacjonarne, konsultacje, kursy e-mailowe.
Przedmiot zamówienia – zdefiniowane powyżej Towar lub usługa . Określenie to jest używane w niniejszym Regulaminie zamiennie z określeniami Towar lub Usługa.
Publikacja drukowana – publikacja oferowana w postaci książkowej lub broszurowej drukowanej.
Publikacja elektroniczna – publikacja oferowana w postaci elektronicznej bez względu na rodzaj i format plików w jakich została utrwalona.
Szkolenia stacjonarne, warsztaty – opracowane przez sprzedawcę szkolenia , warsztaty w zakresie wizerunku zewnętrznego i mentalnego uzupełnione o panel szkoleniowy z certyfikowanym trenerem personalnym w określonym miejscu i czasie.
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania przez Sprzedawcę Towaru lub Usługi za pośrednictwem sklepu internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady świadczenia usług droga elektroniczną.
Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego polegająca w szczególności na umożliwieniu łatwego dokonywania zakupów Towaru lub Usługi , umożliwiająca podgląd ich nazwy ilości oraz wartości, kosztów dostarczenia oraz sumy kosztów.
Ustawa – ustawa z 30.05.2014r o prawach konsumenta

2 Dane kontaktowe
2.1 Sklep internetowy jest dostępny na domenie www.stylbukowska.pl i jest prowadzony przez sprzedawcę.
2.2 Kontakt w sprawach reklamacji , odstąpienia od umowy oraz informacji handlowej:
E mail : kontakt@stylbukowska.pl ,
Telefon +48605420277 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 17.00
Adres do korespondencji pisemnej ; STYLBUKOWSKA REGINA BUKOWSKA 55-095 Mirków, Al.
Czereśniowa 1 , Byków
2.3 koszty połączeń telefonicznych ze Sprzedawcą w sprawie zawartej umowy wynikają z taryfy opłat
jak za zwykłe połączenie zgodne z pakietem taryfowym tego operatora telekomunikacyjnego z
którego korzysta konsument.

3 Postanowienia ogólne
3.1 Regulamin określa zasady dokonywania prze sprzedawcę sprzedaży za pośrednictwem sklepu
internetowego w szczególności zasady składania zamówień, płatności, odstąpienia od umowy ,
rozwiązania lub zmiany umowy, postępowania reklamacyjnego.
3.2 Warunkiem dokonywania sprzedaży Towaru lub Usługi przez Sprzedawcę jest zaakceptowania
przez konsumenta niniejszego Regulaminu.
3.3 Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.

4 Składanie i potwierdzenie zamówień
4.1 klient składa zamówienie:
– Wybierając jedną lub więcej pozycji oferowanego Towaru lub Usługi podając swoje imię i nazwisko
adres , adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego
– Wskazując sposób oraz adres dostawy
– wskazując adres na jaki ma być wystawiona faktura
– wybierając sposób płatności zgodnie ze wskazówkami podanymi na kolejnych etapach procesu
zamawiania
– zamówienie uważa się za złożone jeśli w formularzu zostaną zamieszczone wszystkie dane
pozwalające na identyfikację zamówienia oraz konsumenta w tym numer telefonu oraz adres poczty
elektronicznej
– każde zamówienie otrzymuje unikalny numer zamówienia pozwalający na identyfikacje zamówienia
– Klient potwierdza dokonanie zakupu przez naciśnięcie na stronie internetowej w zamówieniu
potwierdzenia zapoznania się z regulaminem oraz przycisku „kupuję i płacę”
– Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia przez wysłanie informacji do Kupującego na wskazany
adres poczty elektronicznej
4.2 Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru lub umowy o świadczenie Usługi dochodzi z chwilą
naciśnięcia przycisku na stronie internetowej sklepu internetowego „ kupuję i płacę „

5 Realizacja zamówień
5.1 Sprzedawca realizuje złożone zamówienie
– w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia zamówienia w przypadku towaru mającego postać fizyczną
jak publikacje książkowe, gadżety reklamowe, bransoletki , ampułki
– w terminach określonych w ofercie , , po dokonaniu zapłaty
– w terminach indywidualnie uzgodnionych z Klientem w przypadku konsultacji po dokonaniu zapłaty
5.2 Sprzedawca dostarcza zamówienie na adres wskazany w formularzu zamówienia
5.3 W razie niemożności terminowego zrealizowania zamówienia przypadku braku Towaru lub usługi
w przypadku braku ilości zamówionego Towaru lub Usługi , Sprzedawca powiadomi o tyk klienta nie
później niż w ciągu siedmiu dni od daty złożenia zamówienia, proponując inny termin realizacji lub
realizacji części zamówienia.
5.4 Klient może nie zaakceptować proponowanego nowego terminu realizacji zamówienia a także
proponowanej części realizacji zamówienia i w takim przypadku Sprzedawca zwróci cała otrzymaną
cenę w ciągu trzech dni roboczych od daty niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia
lub niezaakceptowania realizacji części zamówienia a klient nie będzie podnosił wobec Sprzedawcy
jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
5.5 Towar zostaje wysłany za pośrednictwem operatora Poczty Polskiej na wskazany adres w
formularzu zamówienia
5.6 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia przesyłki za pośrednictwem
operatora pocztowego Poczta Polska
5.7 usługi polegające na szkoleniach świadczone są w terminie każdorazowo wskazanym w ofercie
dotyczącej danego szkolenia na stronie internetowej w sklepie internetowym.
5.8 usługi polegające na konsultacjach są świadczone w miejscu i terminie indywidualnie
uzgodnionym.
5.9 Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar lub Usługę wolne od wad fizycznych i prawnych

6 Ceny, sposoby płatności oraz opłaty za dostarczenie zamówionego towaru
6.1 Wszystkie ceny Towaru lub Usługi są kwotami brutto i zawierają podatek VAT . Ceny są wyrażone
w walucie polskiej . Nie zawierają kosztu doręczenia.
6.2 Ceny towaru lub Usługi oraz kosztu dostawy są podane na stronie internetowej w sklepie
internetowym podczas procesu zamawiania , w chwili założenia zamówienia
6.3 Informacje o cenie Towaru lub Usługi oraz informacje o produkcie o ich istotnych właściwościach
umieszczone są przy oferowanym towarze
6.4 w ramach sklepu dostępne są formy płatności;
– płatność on -line przelew elektroniczny obsługiwany przez systemy bankowości elektronicznej
Przelewy 24 którego operatorem jest : Dialcom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP
781-173-38-52, REGON 634509164,
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513,
wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł
PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068,
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,
wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł
6.5 Przelew tradycyjny na konto sprzedawcy STYL BUKOWSKA Regina Bukowska
61 1050 1575 1000 0091 3888 1389 Al. Czereśniowa 1, Byków , 55-095 Mirków
6.6 Korzystając z formy przelewu tradycyjnego należy w tytule przelewu wskazać numer zamówienia
oraz w informacji potwierdzającej dokonanie zakupu wysłanej na wskazany adres poczty
elektronicznej
6.7 Płatności on-line dokonywane przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą są dokonywane
natychmiastowo. W razie płatności przelewem tradycyjnym termin wymagalności wynosi do 3 dni.
6.8 Koszt przesyłek pocztowych wynosi piętnaście złotych

7 Miejsce i sposób składania reklamacji
7.1 Reklamacje mogą być składane pisemnie lub elektronicznie
7.2 Reklamacje można składać w przypadku:
– opóźnienia w realizacji lub dostarczenia Towaru lub Usługi
– korespondencja pisemna : STYL BUKOWSKA Regina Bukowska , Al. Czereśniowa 1 Byków , 55-095 Mirków
– korespondencja elektroniczna : kontakt@stylbukowska.pl
W przypadku nieprawidłowych danych na fakturze : korespondencja pisemna
– korespondencja pisemna : RB Project Regina Bukowska , Al. Czereśniowa 1 Byków , 55-095 Mirków
– korespondencja elektroniczna : kontakt@stylbukowska.pl
W przypadku wad fizycznych dostarczonego przedmiotu zamówienia :
– korespondencja pisemna : STYL BUKOWSKA Regina Bukowska , Al. Czereśniowa 1 Byków , 55-095 Mirków
7.3 Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia określenia daty wystąpienia przyczyny
uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie klienta oraz numer konta bankowego konsumenta, na
który w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych przedmiotu sprzedawca zwróci
kwotę towaru.
7.4 W razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych klient zwróci sprzedawcy wadliwy
towar na koszt sprzedawcy . W takim przypadku Sprzedawca dostarczy nowy Towar wolny od wad a
gdy dostarczenie nowego towaru a gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru okaże się
niemożliwe to zwróci cenę i koszty doręczenia
7.5 Termin rozpatrzenia reklamacji w razie żądania wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny
z określeniem kwoty obniżenia wynosi czternaście dni kalendarzowych od daty jej złożenia
Sprzedawcy. Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzy w tym terminie uważa, że reklamację uznał.
7.6 Sprzedawca rozpatruje reklamacje drogą korespondencji elektronicznej wysłanej na adres
elektroniczny reklamującego.

8 Odstąpienie od umowy
8.1 Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem
zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy
8.2 Termin na odstąpienie wynosi czternaście dni kalendarzowych od daty doręczenia Towaru lub
usługi lub zawarcia umowy o świadczenie usług . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem.
Termin ten oblicza się :
– w przypadku umowy sprzedaży Towaru od dnia objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta
– w przypadku umowy sprzedaży więcej niż jedna sztukę Towaru a które są dostarczone partiami lub
w częściach od dnia posiadania ostatniej sztuki lub części.
– w przypadku umów o świadczenie Usług , od dnia zawarcia umowy
8.3 Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone – do wyboru konsumenta – bądź drogą
elektroniczną na adres elektroniczny sprzedawcy: kontakt@stylbukowska.pl
bądź pisemnie na adres : STYL BUKOWSKA Regina Bukowska , Al. Czereśniowa 1 Byków , 55-095 Mirków
8.4 Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu jeśli oświadczenie dotyczy sprzedaży Towaru mającego
postać fizyczną konsument powinien zwrócić towar w stanie niezmienionym. Konsument ponosi tylko
bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
8.5 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem kosztów
korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania
towaru.
8.6 zwrotu Towaru można dokonać w ciągu czternastu dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu
8.7 konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu stanowiącego załącznik
niniejszego regulaminu.
8.9 sprzedawca zwraca otrzymaną cenę oraz koszty przesyłki za wyjątkiem kosztów dodatkowych
które wynikły z wybrania przez konsumenta sposobu doręczenia według innej taryfy niż najtańszy
zwykły sposób oferowany przez sprzedawcę w sklepie internetowym
8.10 Zwrot ceny o kosztów doręczenia Sprzedawca dokona używając takiego samego sposobu
płatności jaki użył konsument chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu który
nie wiąże się z żadnymi kosztami
8.11 termin zwrotu ceny oraz kosztów doręczenia wynosi czternaście dni kalendarzowych od dnia
dojścia wiadomości Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu.
8.12 W razie odstąpienia po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust.3 i art. 21 ust. 2 Ustawy ,
konsument ma obowiązek zapłaty poniesionych przez sprzedawcę uzasadnionych kosztów . Kwotę
zapłaty za spełnione świadczenia do chwili odstąpienia od umowy oblicza się proporcjonalnie do
zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem uwzględnionej w umowie ceny lub
wynagrodzenia zgodnie z art. 35 Ustawy
8.13 Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów o których mowa w art. 38 Ustawy
– o świadczenie usługi jeśli sprzedawca wykonał w pełni usługę za zgoda konsumenta który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę
utraci prawo do odstąpienia od umowy.
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki okres
przydatności do użycia
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu której
po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy które po dostarczeniu ze względu na swój charakter
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
10.1 Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń przed
stałym polubownym sądzie konsumenckim przy wojewódzkich inspektorach o którym mowa w art.
37 ustawy z dnia 15.12.200 o Inspekcji Handlowej występując z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu
wynikającego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania sądu polubownego określa
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.09.2001 r. w sprawie określenia regulaminu
organizacji i działania stałych sądów konsumenckich są dostępne na stronie internetowej Urządu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów . Postępowanie przed takim sądem jest dobrowolne
każdorazowo dla konsumenta jaki i sprzedawcy.
10.2 Konsument może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów .
10.3 Konsument może zwróć się do organizacji konsumenckiej na przykład do Federacji
Konsumentów.
10.4 Spory wynikające z zawartych umów będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe
miejscowo dla siedziby sprzedawcy

11 Dane osobowe i pliki cookies
11.1 Administratorem podanych w trakcie zamawiania danych osobowych jest pisemna : STYL BUKOWSKA
Regina Bukowska , Al. Czereśniowa 1 Byków , 55-095 Mirków , adres elektroniczny :
kontakt@stylbukowska.pl
11.2 Klient ma prawo do wglądu swoich danych osobowych lub ich usunięcia
11.3 Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies zapisywane przez system teleinformatyczny klienta
pozwalające na identyfikację urządzenia klienta. Pliki cookies zbierają dane o sposobie korzystania z
funkcji sklepu internetowego i ułatwiają sprzedawcy modernizowanie funkcjonalności sklepu
internetowego dla potrzeb klienta oraz umożliwiają badanie ruchu na stronie internetowej sklepu
internetowego
11.4 Pliki cookies są wykorzystywane za zgoda klienta
11.5 Klient może w każdym czasie wyłączyć opcje w przeglądarce pozwalająca na wykorzystywanie
funkcjonalności plików cookies

12 Postanowienia ogólne i załączniki
12.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.11.2016
12.2 załączniki : formularz odstąpienia – wzór, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY – WZÓR
Miejscowość i data…………………………………………….
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Imię i nazwisko
Adres korespondencyjny
Adres e mail

STYL BUKOWSKA Regina Bukowska
Al. Czereśniowa 1 Byków
55-095 Mirków
OŚWIADCZENIE
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
Ja………………………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy* ……………………………………………………………………………………………………………..
Umowy dostawy następujących rzeczy*……………………………………………………………………………………
Umowy polegającej na wykonaniu następujących rzeczy świadczenie następującej
usługi*………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data zawarcia umowy/ odbioru*………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Podpis konsumenta
*Niepotrzebne skreślić
Podać czy umowa dotyczyła świadczenia usług czy umowa dotyczyła zakupu towaru

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
1 Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem
kosztów zwrotnej wysyłki towaru do sprzedawcy
2 termin na odstąpienie od umowy to czternaście dni kalendarzowych od daty doręczenia Towaru lub
zawarcia umowy.
3 Oświadczenie może być złożone do wyboru konsumenta , na piśmie:STYL BUKOWSKA  Regina Bukowska ,
Al. Czereśniowa 1 Byków , 55-095 Mirków , lub adres elektroniczny : kontakt@stylbukowska.pl
przed upływem terminu 14 dni
4. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu jeżeli dotyczy sprzedaży towaru konsument powinien zwrócić
towar do sprzedawcy w terminie 14 dni
5. Towar powinien być zwrócony w stanie nienaruszonym
6. zwrot ceny i kosztów doręczenia sprzedawca dokona używając takiego samego sposobu płatności
jaki użyl konsument. W ciągu 14 dni.
7 Jeśli konsument odstępuje po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia, usługi przed upływem
14 dniowego terminu do odstąpienia to konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione
do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty za spełnione świadczenia (usługę) do chwili
odstąpienia od umowy oblicza się proporcjonalnie do zakresu świadczenia z uwzględnieniem
uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia zgodne z art. 35 ustawy z 30.05.2014 o prawach
konsumenta.